REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

www.hurtowniadrogowa.pl

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem www.hurtowniadrogowa.pl

Sprzedającym jest VB Traffic dostępny pod adresem Tuszów Narodowy 397, 39-332 Tuszów Narodowy, prowadzącym działalność gospodarczą, podlegający wpisowi do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonym przez Ministra Gospodarki wpisany pod numerem NIP: 817-21-37-628 oraz Regon: zwany dalej "Sprzedawcą".

$ 1 Definicje

Regulamin - niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy 18 lipca 2002 r. o świadczenie usług drogą elektroniczną (dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz 1204 z późn. zm.).
Siedziba sprzedawcy - Tuszów Narodowy 397, 39-332 Tuszów Narodowy

Klient - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym regulaminie dokonuje Zamówienia w sklepie internetowym
Konsument - Klient będący osobą fizyczną, korzystającą ze Sklepu internetowego w celu niezwiązanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
Sprzedawca  - podmiot świadczący usługi sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
Przedmiot transakcji - Towary wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu Internetowego.
Towar - rzecz ruchoma, prezentowana w Sklepie Internetowym, której dotyczy Umowa Sprzedaży.
Usługa dodatkowa - usługa świadczona przez Sprzedawcę na rzecz Klienta poza Sklepem Internetowym w związku z charakterem sprzedawanych Towarów.
Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, z wykorzystaniem serwisu internetowego.
Sklep internetowy (Sklep) - serwis internetowy dostępny pod adresem www.hurtowniadrogowa.pl za pośrednictwem, którego Klient może złożyć Zamówienie.
Zamówienie - oświadczenie woli klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Towarów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży, zatwierdzane przez Klienta w formularzu zamówienia poprzez interaktywny przycisk oznaczony słowami "zamówienie z obowiązkiem zapłaty" lub innym równoważnym jednoznacznym sformułowaniem.

& 2 Zasady ogólne

 1.     Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.hurtowniadrogowa.pl.
 2.     Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez klienta jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.
 3.     Wszystkie towary oferowane w sklepie są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na teren polski.
 4.     W ramach wymagań technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, Klient powinien dysponować aktywnym kontem poczty elektronicznej (e-mail) oraz urządzeniem podłączonym do sieci Internet.

& 3 Składanie zamówień

 1.     Wszystkie ceny brutto podane na stronach internetowy www.hurtowniadrogowa.pl uwzględniają wszystkie należne podatki w tym VAT i są cenami podanymi w złotych polskich. Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki.
 2.     Zamówienia można składać poprzez stronę internetową 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.
 3.     Zamówienie jest kompletne, jeśli Klient prawidłowo wypełni formularz zamówienia i poda poprawne zgodne ze stanem faktycznym dane.
 4.     W przypadku podania niekompletnych lub nieprawdziwych danych, Sprzedający ma prawo do anulowania Zamówienia.
 5.     Zawarcie Umowy sprzedaży następuje z chwilą złożenia Zamówienia przez Klienta. Potwierdzenie przyjęcia Zamówienia do realizacji jest przesyłane przez Sprzedawcę z wykorzystaniem poczty elektronicznej na adres Klienta podany przez niego w Zamówieniu.
 6.     Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy (przeważnie 1-2 dni roboczych) podany w potwierdzeniu zamówienia.

& 4 Płatności

 1.     Z tytułu wykonania Umowy sprzedaży, Klient jest zobowiązany zapłacić Sprzedawcy łączną cenę Zamówienia, na którą składają się ceny brutto zamawianych rzeczy i koszt ich dostawy (z wyjątkiem &4 pkt 4.) obowiązujące w Sklepie w chwili składania Zamówienia.
 2.     Na każdy sprzedany towar wystawiany jest dowód zakupu w postaci faktury dołączanej do dostawy lub wysłanej pocztą.
 3.     Płatność za zakupione towary należy dokonać przelewem na konto bankowe sklepu.
 4.     W przypadku wyboru formy dostawy "za pobraniem" płatność należy przekazać kurierowi dostarczającemu przesyłkę.

 

& 4 Wysyłka towaru

1.  Z tytułu wykonania Umowy sprzedaży, Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć rzeczy będące przedmiotem tej umowy na adres wskazany w Zamówieniu, natomiast Zamawiający jest zobowiązany te rzeczy odebrać.
a) Towar dostarczany jest do Kupującego wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
b) Klient jest obciążony kosztami dostawy, podanymi  w procesie składania zamówienia z wyjątkiem sytuacji wymienionej w &4 pkt. 4.
c) Towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia za pomocą wyspecjalizowanych firm kurierskich.
d) Istnieje możliwość odbioru osobistego w siedzibie firmy po wcześniejszym ustaleniu terminu.

2. Firma kurierska wnosi do mieszkania przesyłki o wadze do 30 kg. Przesyłki o wadze powyżej 30 kg dostarczane są pod wskazany adres bez usługi wniesienia.
3. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach gotowości do odbioru, terminem gotowości do odbioru jest najdłuższy podany termin, chyba że strony ustalą inaczej.
4. Cena dostawy towarów prezentowana w sklepie obliczana jest na podstawie wagi, jednakże ze względu na specyfikę towarów, sprzedawca zastrzega sobie możliwość rekalkulacji ceny dostawy w przypadku dużych gabarytów i nieregularnych kształtów towaru o czym klient informowany jest podczas  procesu składania zamówienia. W przypadku dokonania rekalkulacji ceny dostawy:

a) Sprzedawca zobowiązany jest powiadomić o fakcie rekalkulacji Klienta i przedstawić nową cenę dostawy.

b) Klient  ma prawo zrezygnować z zamówienia, jeżeli cena transportu wnikająca z rekalkulacji jest dla niego nieakceptowalna.

5. Klient zobowiązany jest do sprawdzenia stanu towarów podczas odbioru od kuriera a w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń towaru w chwili odbioru towaru od kuriera, Klient obowiązany jest do podjęcia niezwłocznie (w ciągu 24 h od odbioru towaru) następujących czynności:

a) Sporządzenia pisemnego protokołu uszkodzenia przesyłki w obecności Kuriera lub w inny sposób przyjęty u danego Kuriera.
b) Złożenia u Kuriera reklamacji postępując zgodnie z ogólnymi warunkami przewozu obowiązującymi u danego Przewoźnika, w szczególności w odpowiedniej formie i terminie.
c) Powiadomienie sprzedawcy o zaistniałym  fakcie w formie elektronicznej.

6. W przypadku przyjęcia przez Klienta towaru bez zastrzeżeń lub niedochowania przez Kupującego aktów staranności w zakresie sprawdzenie stanu towarów, jak również braku podjęcia czynności opisanych w ust. 3 lit. Sprzedawca nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności z tytułu uszkodzeń dostarczonego towaru istniejących w chwili wydania towaru.

$ 5 Reklamacje

 1.      Sprzedawca jest odpowiedzialny względem klienta, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia)
 2.     Reklamację należy złożyć pisemnie i dostarczyć na adres Sprzedawcy, powinna zawierać co najmniej imię i nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail, numer telefonu, a w przypadku osób prawnych nazwę, adres siedziby i kontakt do osoby upoważnionej do załatwiania spraw związanych ze złożoną reklamacją.
 3.     Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, zobowiązany jest  dostarczyć do Sprzedawcy wadliwy towar wraz z dowodem zakupu.
 4.     Sprzedawca rozpatrzy reklamację niezwłocznie jednak nie później niż w terminie do 14 dni od jej otrzymania i o rezultacie rozpatrzenia reklamacji zawiadomi składającego reklamację pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany w reklamacji.
 5.     Klient traci  powyższe uprawnienia, jeśli przed upływem 30 dni od stwierdzenia wady nie powiadomi o tym fakcie sklepi.

 

 $ 6 Prawo odstąpienia od umowy

 

 1.     Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22 , poz. 271 z 2000r z poz. zm.), Kupujący będący Konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od daty otrzymania towaru bez podania przyczyny.
 2.     Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje jednak w następujących wypadkach:
  a) dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na nośnikach programów komputerowych po usunięciu przez Konsumenta ich oryginalnego opakowania,
  b) towarów o właściwościach określonych przez Konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą tj. w szczególności jeżeli zamówienie danego towaru związane jest z podjęciem przez Sprzedawcę dodatkowych czynności handlowych nie występujących w normalnej sprzedaży („towar na specjalne zamówienie”).
  c) świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu.
 3.     Odstąpienie od umowy sprzedaży następuje przez wysłanie Sprzedawcy pisemnego oświadczenia woli w przedmiocie odstąpienia od umowy.
 4.     Konsument odstępujący od umowy powinien niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedawcą w celu ustalenia szczegółowych warunków zwrotu towaru.
 5.     Sprzedawca zwróci Kupującemu cenę pomniejszoną o koszty transportu w terminie 14 dni od momentu przyjęcia towaru, pod warunkiem że towar będzie znajdował się w stanie niezmienionym.
 6.     Koszt wysyłki pokrywa Kupujący, na nim także leży odpowiedzialność zabezpieczenia towaru do transportu.
 7.     Wzór formularza odstąpienia od umowy POBIERZ FORMULARZ

Jeśli chcą Państwo odstąpić od umowy, prosimy o wypełnienie formularza i odesłanie go na poniższy adres:

VB Traffic Sp. z o.o.

Tuszów Narodowy 397

39-332 Tuszów Narodowy

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

 1.       Dokonując rejestracji w sklepie internetowym hurtowniadrogowa.pl Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Sprzedawcę (Administratora danych) tj. VB Traffic SP. Z O.O. w celu realizacji zamówienia, wykonania umowy. Dodatkowa zgoda jest wymagana na przesyłanie informacji handlowej (newsletter) w celu subskrypcji. Dane osobowe Kupujący podaje świadomie i dobrowolnie oraz oświadcza, że są one zgodne z prawdą.
 2.       Administratorem danych osobowych Kupujących jest VB Traffic SP. Z O.O z siedzibą ul. Wojska Polskiego 3, 39-300 Mielec, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000355855, NIP: 817-21-37-628 REGON: 180564504. Dane osobowe są przetwarzane są w celu:

a)      realizacji zamówienia i wykonania umowy oraz prowadzenia konta osoby korzystającej ze sklepu internetowego, (art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych),

b)     w celu subskrypcji newslettera (art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych) w przypadku wyrażania dodatkowej zgody na przesyłanie informacji handlowej.

 1.       Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w zakresie związanym z realizacją powyższych celów przez Sprzedawcę (Administratora). Nie udostępnia Sprzedawca Twoich danych innym odbiorcom oprócz podmiotów uczestniczącym w realizacji umów zawartych za pośrednictwem sklepu internetowego oraz podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym m.in. urzędom, sądom powszechnym oraz administracyjnym, kancelariom komorniczym, itp. Do danych Kupujących mogą też mieć dostęp pracownicy oraz współpracownicy Administratora, jak również podwykonawcy Administratora, np. biura księgowe, przedsiębiorstwa prawnicze, informatyczne.
 2.       Sprzedawca nie zamierza przekazywać Twoich danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych. Dane osobowe będą przechowywane:

a)      nie dłużej niż przez czas niezbędny na wykonania zamówienia i realizacji umowy kupna – sprzedaży (rękojmia, gwarancja),

b)     do momentu żądania usunięcia z subskrypcji.

 1.       Każdy Kupujący w sklepie internetowym hurtowniadrogowa.pl ma prawo żądać od Sprzedawcy (Administratora) dostępu do swoich danych (np. poprzez zalogowanie do sklepu),  ich sprostowania, usunięcia, zaktualizowania, jak również Kupujący ma prawo do ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 2.       W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Sprzedawcę (Administratora) przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 3.       Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w przypadku odmowy podania danych w celu realizacji zamówienia - wykonania umowy może to skutkować odmową realizacji zamówienia.
 4.       W celu zabezpieczenia danych osobowych Sprzedawca informuje Kupujących, że ochrona danych osobowych jest dla niego sprawą niezmiernie ważną, dlatego zapewnia zastosowanie środków technicznych i organizacyjnych niezbędnych do zapewnienia zasad poufności, integralności, rozliczalności i ciągłości przetwarzania i ochrony danych osobowych.