Hurtownia drogowa

Jak oznakować próg zwalniający

 

 

 

Montaż progu, azylu powinien być wykonany przez przeszkolony pracowników i według instrukcji montażu producenta oraz ew. aprobaty technicznej.

Ze zwróceniem uwagi na:

- stosowanie właściwej kolejności montażu poszczególnych elementów (skrajnych, środkowych, najazdowych, bocznych itp.),

- przemienne montowanie elementów progów i azyli dostarczonych w różnych kolorach (np. białych i żółtych lub czerwonych i czarnych), - zastosowanie profilu stalowego (np. rury ocynkowanej) pod progiem, w kierunku poprzecznym do osi jezdni (jeśli jest przewidziany do wzmocnienia i usztywnienia progu),

- dostosowanie wymiaru progu do szerokości jezdni, z nieutrudnionym przepływem wody wzdłuż ścieków przykrawężnikowych, - przymocowanie progu, azylu do nawierzchni jezdni, np. za pomocą wkrętów kotwiących i kołków rozporowych (przykład pokazano w zał. 6, rys. 4).

- Elementy winny być tak zamocowane do nawierzchni, aby była możliwość demontażu - Elementy winny być zamontowane tak, aby w przypadku najechania nie powinien on ulegać przesunięciu.

Oznakowanie poziome progu

Oznakowanie poziome progu z nawierzchni drogowych i prefabrykatów powinno być zgodne z dokumentacją projektową lub SST, a w przypadku niepełnych danych, zaproponowane przez Wykonawcę do akceptacji Inżyniera, na podstawie np. załącznika 1, pkt 11 i załącznika 4, rys. 2 i załącznika nr 6. Materiały do wykonania oznakowania poziomego progu powinny odpowiadać wymaganiom pktu 2.4.3. Próg zwalniający z gotowych wyrobów produkowanych z różnych tworzyw sztucznych może być oznakowany przez przemienne układanie gotowych elementów progu o różnych kolorach, np. czarnych i żółtych, po zaakceptowaniu przez Inżyniera. Oznakowanie pionowe progu Oznakowanie pionowe progu powinno być zgodne z dokumentacją projektową lub SST i projektem organizacji ruchu. Zazwyczaj jest to zestaw znaków A-11a, a pod nim może być umieszczona tabliczka T-1 informująca o odległości od progu zwalniającego i B-33.

Przepisy stanowią: odnośnie znaku ostrzegawczego A-11a (p-kt 2.2.13.1. Załącznika nr 1 do ww. rozporządzenia):

-Na odcinku drogi, na którym zastosowano progi zwalniające, prędkość powinna być ograniczona do wartości, przy której następuje łagodny przejazd przez próg zwalniający, zgodnie z zasadami podanymi w punkcie 3.2.34.1. odnośnie znaku zakazu B-33 (p-kt 3.2.34.1. Załącznika nr 1 do ww. rozporządzenia):

-“Nie stosuje się znaków B-33, jeżeli kierujący w jednoznaczny, niebudzący wątpliwości sposób może ocenić geometrię drogi oraz jej stan techniczny”; -“W przypadku ograniczenia prędkości wynikającego ze stosowania progów zwalniających dopuszcza się ograniczenie prędkości poniżej 30 km/h odpowiednio do kształtu i wymiaru progów. W tym przypadku liczba wyrażająca ograniczenie prędkości na znaku B-33 może być podawana z dokładnością do 5 km/h”. Materiały do wykonania oznakowania pionowego progu, azylu powinny odpowiadać określonym wymaganiom. Sposób wykonania oznakowania pionowego progu i azylu powinien odpowiadać wymaganiom SST „Oznakowanie pionowe”. Oświetlenie progu, azylu Tymczasowe wytyczne wymagają oświetlenia progów od zmroku do świtu w warunkach niedostatecznej widoczności

Niedziela Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota January February March April May June July August September October November December

Nowe konto

Masz już konto?
Zaloguj się lub zrestartuj hasło