www.hurtowniadrogowa.pl

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem www.hurtowniadrogowa.pl

Sprzedającym jest VB Traffic Sp. z o.o. z siedzibą w Tuszowie Narodowym 397, 39-332 Tuszów Narodowy wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000355855 NIP: 8172137628, REGON: 180564504 zwany dalej "Sprzedawcą".

§ 1 Definicje

Regulamin - niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy 18 lipca 2002 r. o świadczenie usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz 1204 z późn. zm.).

Siedziba sprzedawcy - Tuszów Narodowy 397, 39-332 Tuszów Narodowy

Dane – dane Klienta, w tym dane osobowe przetwarzane w celu realizacji Zamówienia.

Klient - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym regulaminie dokonuje Zamówienia w sklepie internetowym

Konsument - Klient będący osobą fizyczną, korzystającą ze Sklepu internetowego w celu niezwiązanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Sprzedawca - podmiot świadczący usługi sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

Przedmiot transakcji - Towary wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu Internetowego.

Rejestracja – jednorazowa czynność, polegająca na utworzeniu przez Klienta konta, dokonana
z wykorzystaniem formularza rejestracyjnego udostępnionego przez Sprzedawcę na stronie Sklepu internetowego.

Towar - rzecz ruchoma, prezentowana w Sklepie Internetowym, której dotyczy Umowa Sprzedaży.

Usługa dodatkowa - usługa świadczona przez Sprzedawcę na rzecz Klienta poza Sklepem Internetowym w związku z charakterem sprzedawanych Towarów.

Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, z wykorzystaniem serwisu internetowego.

Sklep internetowy (Sklep) - serwis internetowy dostępny pod adresem www.hurtowniadrogowa.pl za pośrednictwem, którego Klient może złożyć Zamówienie.

Zamówienie - oświadczenie woli klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Towarów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży, zatwierdzane przez Klienta w formularzu zamówienia poprzez interaktywny przycisk oznaczony słowami "zamówienie z obowiązkiem zapłaty" lub innym równoważnym jednoznacznym sformułowaniem.

§2 Zasady ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.hurtowniadrogowa.pl.

 2. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez klienta jest zapoznanie się
  z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.

 3. Wszystkie towary oferowane w sklepie są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na teren polski.

 4. W ramach wymagań technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, Klient powinien dysponować aktywnym kontem poczty elektronicznej (e-mail) oraz urządzeniem podłączonym do sieci Internet.

§3 Składanie zamówień

 1. Wszystkie ceny brutto podane na stronach internetowy www.hurtowniadrogowa.pl uwzględniają wszystkie należne podatki w tym VAT i są cenami podanymi w złotych polskich. Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki.

 2. Zamówienia można składać poprzez stronę internetową 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.

 3. Zamówienie jest kompletne, jeśli Klient prawidłowo wypełni formularz zamówienia i poda poprawne zgodne ze stanem faktycznym dane.

 4. W przypadku podania niekompletnych lub nieprawdziwych danych, Sprzedający ma prawo do anulowania Zamówienia.

 5. Zawarcie Umowy sprzedaży następuje z chwilą złożenia Zamówienia przez Klienta. Potwierdzenie przyjęcia Zamówienia do realizacji jest przesyłane przez Sprzedawcę z wykorzystaniem poczty elektronicznej na adres Klienta podany przez niego w Zamówieniu.

 6. Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy (przeważnie 1-2 dni roboczych) podany w potwierdzeniu zamówienia.

§ 4 Płatności

 1. Z tytułu wykonania Umowy sprzedaży, Klient jest zobowiązany zapłacić Sprzedawcy łączną cenę Zamówienia, na którą składają się ceny brutto zamawianych rzeczy i koszt ich dostawy (z wyjątkiem §5 pkt 4.) obowiązujące w Sklepie w chwili składania Zamówienia.

 2. Na każdy sprzedany towar wystawiany jest dowód zakupu w postaci faktury dołączanej do dostawy lub wysłanej pocztą.

 3. Płatność za zakupione towary należy dokonać przelewem na konto bankowe sklepu.

 4. W przypadku wyboru formy dostawy "za pobraniem" płatność należy przekazać kurierowi dostarczającemu przesyłkę.

§ 5 Wysyłka towaru

 1. Z tytułu wykonania Umowy sprzedaży, Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć rzeczy będące przedmiotem tej umowy na adres wskazany w Zamówieniu, natomiast Zamawiający jest zobowiązany te rzeczy odebrać.

 1. Towar dostarczany jest do Kupującego wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

 2. Klient jest obciążany kosztami dostawy, podanymi w procesie składania zamówienia
  z wyjątkiem sytuacji wymienionej w &4 pkt. 4.

 3. Towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia za pomocą wyspecjalizowanych firm kurierskich.

 4. Istnieje możliwość odbioru osobistego w siedzibie firmy po wcześniejszym ustaleniu terminu.

 1. Firma kurierska wnosi do mieszkania przesyłki o wadze do 30 kg. Przesyłki o wadze powyżej 30 kg dostarczane są pod wskazany adres bez usługi wniesienia.

 2. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach gotowości do odbioru, terminem gotowości do odbioru jest najdłuższy podany termin, chyba że strony ustalą inaczej.

 3. Cena dostawy towarów prezentowana w sklepie obliczana jest na podstawie wagi, jednakże ze względu na specyfikę towarów, sprzedawca zastrzega sobie możliwość rekalkulacji ceny dostawy w przypadku dużych gabarytów i nieregularnych kształtów towaru o czym klient informowany jest podczas procesu składania zamówienia. W przypadku dokonania rekalkulacji ceny dostawy:

 1. Sprzedawca zobowiązany jest powiadomić o fakcie rekalkulacji Klienta i przedstawić nową cenę dostawy.

 2. Klient ma prawo zrezygnować z zamówienia, jeżeli cena transportu wynikająca z rekalkulacji jest dla niego nieakceptowalna.

 1. Klient zobowiązany jest do sprawdzenia stanu towarów podczas odbioru od kuriera a w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń towaru w chwili odbioru towaru od kuriera, Klient obowiązany jest do podjęcia niezwłocznie (w ciągu 24h od odbioru towaru) następujących czynności:

 1. Sporządzenia pisemnego protokołu uszkodzenia przesyłki w obecności Kuriera lub w inny sposób przyjęty u danego Kuriera.

 2. Złożenia u Kuriera reklamacji postępując zgodnie z ogólnymi warunkami przewozu obowiązującymi u danego Przewoźnika, w szczególności w odpowiedniej formie i terminie.

 3. Powiadomienie sprzedawcy o zaistniałym fakcie w formie elektronicznej.

 1. W przypadku przyjęcia przez Klienta towaru bez zastrzeżeń lub niedochowania przez Kupującego aktów staranności w zakresie sprawdzenie stanu towarów, jak również braku podjęcia czynności opisanych w ust. 3 lit. Sprzedawca nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności z tytułu uszkodzeń dostarczonego towaru istniejących w chwili wydania towaru.

§ 6 Reklamacje

 1. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem klienta, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).

 2. Reklamację należy złożyć pisemnie i dostarczyć na adres Sprzedawcy, powinna zawierać co najmniej imię i nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail, numer telefonu, a w przypadku osób prawnych nazwę, adres siedziby i kontakt do osoby upoważnionej do załatwiania spraw związanych ze złożoną reklamacją.

 3. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, zobowiązany jest dostarczyć do Sprzedawcy wadliwy towar wraz z dowodem zakupu.

 4. Sprzedawca rozpatrzy reklamację niezwłocznie jednak nie później niż w terminie do 14 dni od jej otrzymania i o rezultacie rozpatrzenia reklamacji zawiadomi składającego reklamację pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany w reklamacji.

 5. Klient traci powyższe uprawnienia, jeżeli przed upływem 30 dni od stwierdzenia wady nie powiadomi o tym fakcie sklepu.

§ 7 Prawo odstąpienia od umowy

 1. Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz
  o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22 , poz. 271 z 2000 r. z poz. zm.), Kupujący będący Konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy
  w terminie 14 dni od daty otrzymania towaru bez podania przyczyny.

 2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje jednak w następujących wypadkach:

 1. dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na nośnikach programów komputerowych po usunięciu przez Konsumenta ich oryginalnego opakowania,

 2. towarów o właściwościach określonych przez Konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą tj. w szczególności jeżeli zamówienie danego towaru związane jest z podjęciem przez Sprzedawcę dodatkowych czynności handlowych nie występujących w normalnej sprzedaży („towar na specjalne zamówienie”).

 3. świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu.

 1. Odstąpienie od umowy sprzedaży następuje przez wysłanie Sprzedawcy pisemnego oświadczenia woli w przedmiocie odstąpienia od umowy.

 2. Konsument odstępujący od umowy powinien niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedawcą w celu ustalenia szczegółowych warunków zwrotu towaru.

 3. Sprzedawca zwróci Kupującemu cenę pomniejszoną o koszty transportu w terminie 14 dni od momentu przyjęcia towaru, pod warunkiem że towar będzie znajdował się w stanie niezmienionym.

 4. Koszt wysyłki pokrywa Kupujący, na nim także leży odpowiedzialność zabezpieczenia towaru do transportu.

 5. Wzór formularza odstąpienia od umowy /pobierz formularz/.

Jeśli chcą Państwo odstąpić od umowy, prosimy o wypełnienie formularza i odesłanie go na poniższy adres:

VB Traffic Sp. z o.o.

Tuszów Narodowy 397

39-332 Tuszów Narodowy

§ 8 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Sprzedawca przetwarza dane osobowe w sposób zgodny z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE.L 2016 Nr 119, str. 1) oraz ustawą z dnia z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000 z późn. zm.).

 2. Administratorem danych osobowych jest VB Traffic Sp. z o.o.z siedzibą w Tuszowie Narodowym 397, 39-332 Tuszów Narodowy wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000355855 NIP: 8172137628, REGON: 180564504 Dane kontaktowe: tel: 774 56 90 adres e-mail: office@vbtraffic.com

 3. Dane osobowe przetwarzane są w celu:

 1. realizacji zawartych umów związanych ze złożonymi zamówieniami;

 2. rejestracji i umożliwienia prowadzenia konta Klienta;

 3. prowadzenia komunikacji w formie elektronicznej;

 4. rozpatrzenia reklamacji i dochodzenia roszczeń;

 5. przesyłania informacji dotyczących nowych towarów oraz usług.

 1. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest:

 1. Czynności zmierzające do zawarcia umowy umowy - w przypadku przetwarzania danych osobowych niezbędnych w celu jej realizacji (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

 2. Zgoda osoby, której dane dotyczą - (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

 1. Odbiorcami danych osobowych mogą być:

 1. podmioty świadczące usługi związane z bieżącą działalnością Van Berde traffic sp. z o.o.;

 2. podwykonawcy i zleceniobiorcy;

 3. administrator systemu płatności on-line;

 4. banki obsługujące transakcje bezgotówkowe;

 5. organy administracji publicznej o ile wynika to z przepisów prawa.

 1. Przetwarzane dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub do organizacji międzynarodowej.

 2. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny dla wykonania umowy, a po tym okresie dla celów, przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa (np. dochodzenie roszczeń) lub do momentu wycofania zgody.

 3. Każdej osobie, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (w tym do dowolnego zautomatyzowanego przetwarzania wywołującego skutki prawne – „profilowania”), prawo do przenoszenia danych.

 4. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych każda osoba może zwrócić się do Administratora z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie od powyższego każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 5. Podanie danych umożliwia komunikację elektroniczną. Niepodanie danych skutkuje brakiem możliwości założenia konta oraz prowadzenia komunikacji w formie elektronicznej.

 6. Sprzedawca spełnia obowiązek informacyjny poprzez udostępnienie klauzuli informacyjnej na stronie internetowej https://hurtowniadrogowa.pl/.

§ 9 Postanowienia końcowe

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. O zmianie Regulaminu Sprzedawca powiadomi na stronie Sklepu internetowego na co najmniej 7 dni kalendarzowych przed wejściem w życie zmian w Regulaminie. Zmiana postanowień Regulaminu nie ma zastosowania do Klientów, którzy złożyli zamówienie w czasie obowiązywania poprzedniej wersji Regulaminu.

 2. W przypadku, gdy Klient posiadający Konto Klienta, nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę w ciągu 14 dni od daty poinformowania
  o zmianie Regulaminu. Brak akceptacji nowej treści Regulaminu skutkuje rozwiązaniem umowy.

 3. W pozostałych kwestiach nieuregulowanych zapisami niniejszego Regulaminu mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego, przepisy ustawy
  o świadczeniu usług drogą elektroniczną, przepisy ustawy o prawach konsumenta.

 4. W przypadku naruszenia przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu, Sprzedawca po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń z wyznaczeniem stosownego terminu może rozwiązać umowę o świadczenie Usług z zachowaniem 14-dniowego terminu wypowiedzenia.

 5. Spory powstałe w wyniku świadczenia usług na podstawie niniejszego Regulaminu zostaną poddane pod rozstrzygnięcie sądowi powszechnemu według wyboru Klienta zgodnie z właściwymi przepisami prawa polskiego.

 6. Klient będący konsumentem ma prawo do skorzystania z pozasądowych metod rozstrzygania sporów i dochodzenia roszczeń w drodze mediacji lub sądu polubownego.

Nowe konto

Masz już konto?
Zaloguj się lub zrestartuj hasło